ที่ปรึกษางานก่อสร้าง (Construction Consultant)

Reno Estate บริการาที่ปรึกษางานก่อสร้าง ควบคุมงาน แก้ไขแบบหน้างาน จนก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร