งานออกแบบรีโนเวท (Renovation Design)

Reno Estate บริการปรับปรุงบ้านและอาคาร แบ่งเป็นบริการ 2 รูปแบบ ดังนี้

1.Renovation Conceptual Design
บริการออกแบบเบื้องต้น แบบแปลน ภาพ 3D พร้อมระยะ และระบุวัสดุ **กรณีงานไม่ซับซ้อนลูกค้าสามารถนำแบบเบื้องต้นนี้ให้ผู้รับเหมาไปก่อสร้างได้**

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

 • แบบอาคารเดิม พร้อมการประเมินราคารีโนเวทเบื้องต้น
 • Concept ในการออกแบบรีโนเวท
 • แบบแปลน พร้อมระบุระยะ ประตูหน้าต่าง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์
 • ภาพ 3d Perspective ในส่วนต่างๆ ของอาคาร 4 – 8 รูป
 • ระบุวัสดุและสีอาคารประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

**ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 อาทิตย์**

 

2.Renovation Design and Consultant

บริการออกแบบเต็มระบบ เขียนแบบขออนุญาต/ก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาวางแผนงานการก่อสร้างรีโนเวท

ลำดับขั้นตอนและสิ่งที่ลูกค้าได้รับ

 • แบบอาคารเดิม พร้อมการประเมินราคารีโนเวทเบื้องต้น
 • Renovation Conceptual Design แบบเบื้องต้น 2 ครั้ง
 • Design Develop ขั้นพัฒนาแบบ 2 ครั้ง
 • แบบขออนุญาต/ก่อสร้าง (แบบโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ)
 • รายการคำนวณงานวิศวกรรม รายการประกอบแบบ
 • ลงลายมือชื่อในแบบจากสถาปนิกและวิศวกรเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง
 • ช่วงคัดเลือกผู้รับเหมา เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในช่วงก่อสร้างอาคาร

**ระยะเวลาในการทำงาน 2-4 เดือน(ไม่รวมช่วงก่อสร้าง)**